Hank­keet

Luot­ta­mus.

Menes­tys koke­muk­sen kautta.

Zeit_Erfahrung_2
Vuodet
Koke­mus.
PL09-WEA
Turbiinit
asen­net­tu
PV
Moduulit
asen­net­tu
Strom_MW_Leistung_Blitz
Megawattia
ennu­stet­tu teho

Koke­muk­sem­me

Vuon­na 1993, kun ens­im­mäi­siä kun­nol­li­sia tuuli­vo­ima­jär­jes­tel­miä — tuol­lo­in läh­in­nä 500 kW:n tur­bi­i­ne­ja — alkoi syn­tyä, eräs aja­tus toteu­tui: CPC Ger­ma­nia. Ala tar­vitsi stra­te­ge­ja ja suun­nit­te­li­jo­ita, jot­ta mark­ki­no­il­la ole­vat tur­bi­i­nit saa­tai­si­in kon­kreet­ti­sik­si ja kann­at­ta­vik­si hank­keik­si. CPC Ger­ma­nia yhdi­stää tuuli­vo­iman pio­nee­ri­en asi­ant­un­te­muk­sen nuor­ten insi­nöö­ri­en, teknik­ko­jen ja ammat­ti­lais­ten ideoi­hin. Tulok­se­na on tähän men­nes­sä ollut lukui­sia erit­täin kann­at­ta­via hank­kei­ta. Vuon­na 1996 Utgastin tuuli­vo­ima­puis­to, jos­sa oli 41 600 kW:n tur­bi­i­nia, oli Saksan suurin tuuli­vo­ima­han­ke, jon­ka ylit­im­me vuon­na 2001 Alt­mar­kin tuuli­vo­ima­pui­stol­la noin 25 pro­sen­til­la asen­netus­ta kapa­si­tee­tis­ta. Koke­muk­sem­me on otet­tu huo­mio­on myös Hüse­litzin tuuli­pui­stos­sa, joka 113 MW:n tehol­la­an toimit­taa vihre­ää säh­köä yli 100 000 kotitaloudelle.

tekeil­lä

toimin­nas­sa

tau­luk­ko­n­ä­ky­mä