Clean Power Company

Tule­vai­su­us on ilmassa.

Yri­tys

Clean Power. Tavoit­te­lem­me puh­das­ta tule­vai­suut­ta, jos­sa säh­kö tuo­te­ta­an yksino­ma­an uusi­utu­val­la, vihre­äl­lä ener­gi­al­la. Per­heyri­tyk­senä olem­me kehittä­neet tuuli­puis­to­ja vuo­des­ta 1993 läh­ti­en. We gene­ra­te eco­lo­gi­cal­ly and eco­no­mic­al­ly sus­tainable elec­tri­ci­ty using the latest tech­no­lo­gy and pro­tect the environment.

Pro­fii­li

CPC Fin­land kehit­tää, raken­taa, käyt­tää ja hal­lin­noi maal­la sija­its­evia tuuli­puisto­hank­kei­ta. Pal­velum­me tar­jo­avat kaik­ki tar­vittavat edel­ly­tyk­set hank­kei­den onnis­tu­mi­sel­le. Edi­stäm­me yksil­öl­li­siä ja koor­di­no­itu­ja kon­sep­te­ja hal­lin­nol­li­si­in lupiin.

EPC 

Toteu­t­am­me tuuli­puisto­hank­kee­si maan­han­kin­nasta käyt­töö­not­toon erit­täin tehokkaasti.

lisä­tie­to­ja
Projektinhallinta 

Edi­stäm­me yksil­öl­li­siä ja koor­di­no­itu­ja kon­sep­te­ja hal­lin­nol­li­si­in lupi­in. Edi­stäm­me yksil­öl­li­siä ja koor­di­no­itu­ja kon­sep­te­ja hal­lin­nol­li­si­in lupiin.

lisä­tie­to­ja
Rakentaminen 

Hank­kei­dem­me toteut­ta­mi­nen sujuu nopeas­ti ja ammat­ti­ma­is­es­ti. täl­lö­in hyö­dynn­äm­me pit­kä­ai­kai­sia kump­pa­nu­uk­sia ja kokemusta.

lisä­tie­to­ja
Kau­pal­li­nen hallinto 

Kork­ein tuot­to optim­aa­li­sel­la kustan­nus­ra­ken­teel­la. Kau­pal­li­nen joh­tom­me hal­lit­see tuuli­puis­ton talou­del­li­set haasteet.

lisä­tie­to­ja
Teknis­et toiminnot 

Jat­ku­va tekno­lo­gia ja paras mah­dol­li­nen tuot­to. Koke­neet insi­nöö­rit ja asi­antun­ti­jat tar­jo­avat kat­ta­vaa pal­velua hank­kee­si koko elin­kaa­ren ajan.

lisä­tie­to­ja
Ohjelmisto 

Hoidat­ko puis­to­ja­si rasittavasti?

Olem­me suun­nitel­leet Tacer ®:n tar­jo­ama­an sinul­le kat­tavat hall­in­ta­työ­kalut kaik­ki­in uusi­utuvi­in ener­gi­aläht­ei­si­in liit­ty­vi­en hank­kei­den hall­in­toon liit­tyvi­in asioihin A:sta Z:hen.

lisä­tie­to­ja
Sijoitus 

Haluat­ko hank­kia tai mark­ki­no­ida han­ket­ta tai tar­jo­ta maa­ta uusi­utu­van ener­gi­an tuo­tan­toa varten?

lisä­tie­to­ja
Kumppanuudet 

Etsit­kö kump­panei­ta, joiden kans­sa jaat ihan­tee­si ja käy­tät ole­mas­sa ole­vaa osaa­mis­ta ja vah­vu­uk­sia yht­ei­sen tavoit­teen saavuttamiseksi?

Ota yhteyt­tä
Vuokraus 

Tar­jo­am­me nykya­ikai­sia, kestäviä toimis­toti­lo­ja ja kieh­to­via tapaht­u­ma­ti­lo­ja. Tar­jo­am­me moder­nia, kestä­vää toimis­toti­laa ja kieh­to­vaa tapahtumatilaa.

lisä­tie­to­ja

Verkko

Työs­ken­te­lem­me käsi käde­ssä eri sido­s­ryhmi­en ja eri alo­jen koken­ei­den pal­vel­un­t­ar­jo­a­ji­en kans­sa kai­kis­sa pro­jekt­in vai­heis­sa. Tavoit­teen­am­me on toteut­taa hank­keet kaik­kia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­väl­lä tavalla.

Pien­ten ja suur­ten tuuli­puis­to­jen omistaja 

Nykya­ikai­set tuuli­puis­tot ovat kor­kea­ta­soi­sia inves­to­in­te­ja. He tar­vits­evat eri­no­mais­ta amma­til­lis­ta tukea sekä teknis­e­stä että kau­pal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Tar­jo­am­me sinul­le suo­ri­tus­ky­kyisen palveluvalikoiman.

lisä­tie­to­ja

Yksi­tyiset sijoittajat 

Haluat­ko inves­to­ida tuuli­vo­ima­an ja sinulla on tont­ti, joka sovel­tuu tuuli­vo­ima­lo­iden asen­ta­mi­seen?
Ana­ly­so­im­me ja arvio­im­me mielel­läm­me mah­dol­li­suute­si. EPC-ura­koit­si­ja­na huo­leh­dim­me sit­ten han­ke­su­un­nit­te­lus­ta, kai­kis­ta tar­vitta­vis­ta sopi­muk­sis­ta ja hal­lin­nol­li­sis­ta luvis­ta sekä koko hank­keen raken­ta­mi­ses­ta. Tuuli­puis­ton käyt­töö­no­ton jäl­keen tar­jo­am­me teknistä ja kau­pal­lis­ta tukea val­miil­le tur­bi­in­eil­le. Var­mi­stam­me, että sijo­ituk­sis­ta­si huo­leh­di­ta­an huo­lel­li­ses­ti koko eli­niän ajan.

lisä­tie­to­ja

maanomistaja 

Tuuli­puis­toa suun­nitel­les­sam­me pyrim­me käyttämään mah­dol­lis­im­man tehok­kaas­ti sopi­vaa maa­ta, jot­ta tuo­tan­to oli­si mah­dol­lis­im­man kor­ke­al­la tasolla. Maa­talous ja uusi­utu­vat ener­gi­aläh­te­et voi­vat siis toimia käsi käde­ssä. Luo­tam­me tas­a­pai­noi­si­in sopi­muk­si­in, jot­ka takaavat maano­mista­jal­le taa­tut tulot sen lisäk­si, että hän osal­lis­tuu suo­r­a­an hank­keen tuottoihin.

lisä­tie­to­ja

Tar­kis­ta, onko alueesi sopiva.

Koke­neet rahoituslaitokset 

Kos­ka maa­tuuli­vo­ima­hank­kei­den toimin­ta­edel­ly­tyk­set ovat moni­mut­kai­set, tar­vi­ta­an luo­tet­ta­via kump­panei­ta sopi­vi­en raho­itus­rat­kai­su­jen kehittämi­sek­si. Sik­si luo­tam­me pankkei­hin, joil­la on eri­no­mais­ta osaa­mis­ta ja asi­ant­un­te­mus­ta uusi­utu­vi­en ener­gi­aläh­tei­den alal­la. Ana­ly­so­im­me yhdes­sä joka­i­sen hank­keen ja laa­dim­me rää­tä­lö­i­dyn raho­ituk­sen ja raken­teen. Yhdes­sä täll­ais­ten kump­pan­ei­den kans­sa luom­me tur­val­li­sia sijoituksia.

Pai­kal­li­set yritykset 

Uusi tuuli­puis­to mer­kit­see uut­ta talou­del­lis­ta voimaa ja työ­paik­ko­ja alueel­le. Raken­ta­mi­nen ja käyt­tö vaa­tiv­at huo­mat­ta­via skil­le­jä ja pal­velui­ta pai­kan pääl­lä — aivan kuten tava­n­o­mai­sis­sa voima­lai­toks­is­sa, mut­ta pal­jon hel­lä­va­rai­sem­min ympä­ris­tön kannalta.

Tun­netut sähköntoimittajat 

Vihreä ener­gi­am­me syö­te­tään jul­ki­seen säh­kö­verkko­on läh­e­is­ten säh­köa­se­mi­en kau­tta. Säh­kön toimit­tajat käyt­tä­vät tätä säh­köä yhdes­sä mui­den ener­gi­aläh­tei­den kans­sa tar­vitta­van ener­gia­ta­seen var­mist­ami­sek­si. Vihreän säh­kön tuo­tan­nos­ta saa­tavat tulot käy­te­tään maan­vuo­krauk­seen, raho­ituk­seen, kun­nos­s­a­pi­toon ja mui­hin hank­keen käyttökustannuksiin.

Valitut turbiinivalmistajat 

Ase­tam­me kor­keim­mat vaa­ti­muk­set käy­tettäville tuuli­vo­ima­loil­le. Luo­tam­me joh­tavi­in tur­bi­i­ni­val­mista­ji­in ja hyö­dynn­äm­me hei­dän laa­jaa koke­mu­s­ta­an mark­ki­no­il­ta ja pro­jek­teis­ta eri puo­lil­ta maail­maa. Joka­i­nen han­ke edel­lyt­tää tur­bi­i­ni­en yksil­öl­listä val­in­taa ja täy­del­lis­ten lait­tei­den val­in­taa ottaen huo­mio­on hank­keen yksil­öl­li­set para­me­trit. Joka­i­nen han­ke edel­lyt­tää tur­bi­i­ni­en yksil­öl­listä val­in­taa ja täy­del­lis­ten lait­tei­den val­in­taa ottaen huo­mio­on hank­keen yksil­öl­li­set parametrit.

katso myös tekni­nen suunnittelu/mikrosuunnittelu

Yht­eisöt ja kunnat 

Halu­am­me sel­kei­tä sopi­muk­sia ja tuuli­puisto­hank­kei­den alueel­list­amis­ta. Näin kun­nat ja pai­kal­lis­vir­an­o­mais­et voi­vat saa­da enem­män ver­o­tu­lo­ja kau­pas­ta ja osal­lis­tua näin yri­tyk­sen menestykseen.

Ota yhteyt­tä

Pien­ten ja suur­ten tuuli­puis­to­jen omistaja 

Nykya­ikai­set tuuli­puis­tot ovat kor­kea­ta­soi­sia inves­to­in­te­ja. He tar­vits­evat eri­no­mais­ta amma­til­lis­ta tukea sekä teknis­e­stä että kau­pal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Tar­jo­am­me sinul­le suo­ri­tus­ky­kyisen palveluvalikoiman.

lisä­tie­to­ja

Yksi­tyiset sijoittajat 

Haluat­ko inves­to­ida tuuli­vo­ima­an ja sinulla on tont­ti, joka sovel­tuu tuuli­vo­ima­lo­iden asen­ta­mi­seen?
Ana­ly­so­im­me ja arvio­im­me mielel­läm­me mah­dol­li­suute­si. EPC-ura­koit­si­ja­na huo­leh­dim­me sit­ten han­ke­su­un­nit­te­lus­ta, kai­kis­ta tar­vitta­vis­ta sopi­muk­sis­ta ja hal­lin­nol­li­sis­ta luvis­ta sekä koko hank­keen raken­ta­mi­ses­ta. Tuuli­puis­ton käyt­töö­no­ton jäl­keen tar­jo­am­me teknistä ja kau­pal­lis­ta tukea val­miil­le tur­bi­in­eil­le. Var­mi­stam­me, että sijo­ituk­sis­ta­si huo­leh­di­ta­an huo­lel­li­ses­ti koko eli­niän ajan.

lisä­tie­to­ja

maanomistaja 

Tuuli­puis­toa suun­nitel­les­sam­me pyrim­me käyttämään mah­dol­lis­im­man tehok­kaas­ti sopi­vaa maa­ta, jot­ta tuo­tan­to oli­si mah­dol­lis­im­man kor­ke­al­la tasolla. Maa­talous ja uusi­utu­vat ener­gi­aläh­te­et voi­vat siis toimia käsi käde­ssä. Luo­tam­me tas­a­pai­noi­si­in sopi­muk­si­in, jot­ka takaavat maano­mista­jal­le taa­tut tulot sen lisäk­si, että hän osal­lis­tuu suo­r­a­an hank­keen tuottoihin.

lisä­tie­to­ja

Tar­kis­ta, ovat­ko pin­nat sopivia.

Koke­neet rahoituslaitokset 

Kos­ka maa­tuuli­vo­ima­hank­kei­den toimin­ta­edel­ly­tyk­set ovat moni­mut­kai­set, tar­vi­ta­an luo­tet­ta­via kump­panei­ta sopi­vi­en raho­itus­rat­kai­su­jen kehittämi­sek­si. Sik­si luo­tam­me pankkei­hin, joil­la on eri­no­mais­ta osaa­mis­ta ja asi­ant­un­te­mus­ta uusi­utu­vi­en ener­gi­aläh­tei­den alal­la. Ana­ly­so­im­me yhdes­sä joka­i­sen hank­keen ja laa­dim­me rää­tä­lö­i­dyn raho­ituk­sen ja raken­teen. Yhdes­sä täll­ais­ten kump­pan­ei­den kans­sa luom­me tur­val­li­sia sijoituksia.

Pai­kal­li­set yritykset 

Uusi tuuli­puis­to mer­kit­see uut­ta talou­del­lis­ta voimaa ja työ­paik­ko­ja alueel­le. Raken­ta­mi­nen ja käyt­tö vaa­tiv­at huo­mat­ta­via skil­le­jä ja pal­velui­ta pai­kan pääl­lä — aivan kuten tava­n­o­mai­sis­sa voima­lai­toks­is­sa, mut­ta pal­jon hel­lä­va­rai­sem­min ympä­ris­tön kannalta.

Tun­net­tu säh­kön toimittaja 

Vihreä ener­gi­am­me syö­te­tään jul­ki­seen säh­kö­verkko­on läh­e­is­ten säh­köa­se­mi­en kau­tta. Elec­tri­ci­ty sup­pli­er use this elec­tri­ci­ty in con­junc­tion with other ener­gy sources to ensu­re the requi­red ener­gy balan­ce. Vihreän säh­kön tuo­tan­nos­ta saa­tavat tulot käy­te­tään maan­vuo­krauk­seen, raho­ituk­seen, kun­nos­s­a­pi­toon ja mui­hin hank­keen käyttökustannuksiin.

Valitut turbiinivalmistajat 

Ase­tam­me kor­keim­mat vaa­ti­muk­set käy­tettäville tuuli­vo­ima­loil­le. Luo­tam­me joh­tavi­in tur­bi­i­ni­val­mista­ji­in ja hyö­dynn­äm­me hei­dän laa­jaa koke­mu­s­ta­an mark­ki­no­il­ta ja pro­jek­teis­ta eri puo­lil­ta maail­maa. Joka­i­nen han­ke edel­lyt­tää tur­bi­i­ni­en yksil­öl­listä val­in­taa ja täy­del­lis­ten lait­tei­den val­in­taa ottaen huo­mio­on hank­keen yksil­öl­li­set para­me­trit. Joka­i­nen han­ke edel­lyt­tää tur­bi­i­ni­en yksil­öl­listä val­in­taa ja täy­del­lis­ten lait­tei­den val­in­taa ottaen huo­mio­on hank­keen yksil­öl­li­set parametrit.

katso myös tekni­nen suunnittelu/mikrosuunnittelu

Yht­eisöt ja kunnat 

Halu­am­me sel­kei­tä sopi­muk­sia ja tuuli­puisto­hank­kei­den alueel­list­amis­ta. Näin kun­nat ja pai­kal­lis­vir­an­o­mais­et voi­vat saa­da enem­män ver­o­tu­lo­ja kau­pas­ta ja osal­lis­tua näin yri­tyk­sen menestykseen.

Ota yhteyt­tä

Arvot

Säi­lytäm­me arvo­ja eko­lo­gis­il­la toimil­la ja luom­me arvo­ja talou­del­lis­ten hank­kei­den avul­la, jois­sa käy­te­tään uusi­utu­vaa energiaa.

Mei­dän vastuul­lam­me on säi­lyt­tää puh­das tule­vai­su­us vihre­äl­lä säh­kön­tu­o­tan­nol­la. Tavoit­teen­am­me on suo­jel­la ympä­ristöä tuot­ta­mal­la vihre­ää ener­gi­aa. Ammat­ti­lai­sem­me noud­at­tavat kor­keim­pia laa­tu­stan­darde­ja ja uus­in­ta tekno­lo­gi­aa var­mi­staak­seen tehok­kaat pro­jek­tit mil­lo­in tahan­sa. Työss­äm­me kes­ki­tym­me yht­eis­työhön kaik­ki­en sido­s­ryhmi­en kans­sa — oikeu­den­mu­kai­ses­ti, avo­i­mes­ti ja tasavertaisesti.

Todistuk­set

Pidäm­me sii­tä, että toimin­tam­me vah­vis­te­ta­an ja ser­ti­fio­ida­an. Kor­keat vaa­ti­muk­sem­me ja vapaaeh­toi­set sito­u­muk­sem­me vah­vis­te­ta­an myös testipenkissä.

Ammat­ti­ma­i­si­na eve­lo­pe­r­ei­na olem­me sitout­uneet pane­ma­an täy­tän­töön yht­eis­työhön ja avoimuute­en liit­ty­vät vaa­ti­muk­set ja peri­a­at­teet kan­sa­lai­sia, yri­tyk­siä ja kun­tia koh­ta­an. Kun kaik­ki sido­s­ryh­mät ote­ta­an muka­an jo var­hais­es­sa vai­he­es­sa, var­mis­te­ta­an, että han­ke on aina suotuisa.

Jäse­ny­y­det

Pyrim­me muutok­si­in. Yhdes­sä edi­stäm­me menes­tyk­se­kä­stä ener­gia­mur­ros­ta asi­ant­un­teva­na kumppanina.

Yhdis­tys­ten tii­mi pyr­kii lisää­mään poliit­tis­ta osal­lis­tu­mis­ta ja kou­lu­tus­ta kai­kil­la tasoil­la. Tuem­me tar­jo­amal­la asi­ant­un­te­mu­s­tam­me ja kokemustamme.

Lisäk­si jäse­ny­y­det tuot­tavat toi­vot­tu­ja syn­er­gi­ae­tu­ja ja var­mistavat jat­ku­van kou­lu­tuk­sen jat­ku­van tie­don­vaih­don kau­tta. Näin pysym­me aina ajan tasal­la, pystym­me reago­ima­an asi­ant­un­te­va­sti uusi­in vaa­ti­muk­si­in ja sisäl­lyttämään uudet havain­not käytäntöön.

Arvot

Säi­lytäm­me arvo­ja eko­lo­gis­il­la toimil­la ja luom­me arvo­ja uusi­utu­va­an ener­gi­a­an perus­tu­vil­la taloushankkeilla.

 

Mei­dän vastuul­lam­me on säi­lyt­tää puh­das tule­vai­su­us vihre­äl­lä säh­kön­tu­o­tan­nol­la. Tavoit­teen­am­me on suo­jel­la ympä­ristöä tuot­ta­mal­la vihre­ää ener­gi­aa. Ammat­ti­lai­sem­me noud­at­tavat kor­keim­pia laa­tu­stan­darde­ja ja uus­in­ta tekno­lo­gi­aa var­mi­staak­seen tehok­kaat pro­jek­tit mil­lo­in tahan­sa. Työss­äm­me kes­ki­tym­me yht­eis­työhön kaik­ki­en sido­s­ryhmi­en kans­sa — oikeu­den­mu­kai­ses­ti, avo­i­mes­ti ja tasavertaisesti.

 

Todistuk­set

Pidäm­me sii­tä, että toimin­tam­me vah­vis­te­ta­an ja ser­ti­fio­ida­an. Kor­keat vaa­ti­muk­sem­me ja vapaaeh­toi­set sito­u­muk­sem­me on vah­vi­stet­tu myös testipenkissä.

Ammat­ti­ma­i­si­na eve­lo­pe­r­ei­na olem­me sitout­uneet pane­ma­an täy­tän­töön yht­eis­työhön ja avoimuute­en liit­ty­vät vaa­ti­muk­set ja peri­a­at­teet kan­sa­lai­sia, yri­tyk­siä ja kun­tia koh­ta­an. Kun kaik­ki sido­s­ryh­mät ote­ta­an muka­an jo var­hais­es­sa vai­he­es­sa, var­mis­te­ta­an, että han­ke on aina suotuisa.

Siegel-Wind_final_klein (1)

Jäse­ny­y­det

Pyrim­me muutok­si­in. Yhdes­sä edi­stäm­me menes­tyk­se­kä­stä ener­gia­mur­ros­ta asi­ant­un­teva­na kumppanina.

Yhdis­tys­ten tii­mi pyr­kii lisää­mään poliit­tis­ta osal­lis­tu­mis­ta ja kou­lu­tus­ta kai­kil­la tasoil­la. Tuem­me tar­jo­amal­la asi­ant­un­te­mu­s­tam­me ja koke­mu­s­tam­me.
Lisäk­si jäse­ny­y­det tuot­tavat toi­vot­tu­ja syn­er­gi­ae­tu­ja ja var­mistavat jat­ku­van kou­lu­tuk­sen jat­ku­van tie­don­vaih­don kau­tta. Näin pysym­me aina ajan tasal­la, pystym­me reago­ima­an asi­ant­un­te­va­sti uusi­in vaa­ti­muk­si­in ja sisäl­lyttämään uudet havain­not käytäntöön.

Hall­in­to

Vai­kut­ta­vaa. Tiimimme.
Mar­kus Tacke
Toimitus­joh­ta­ja
Melina Tacke
Talous­joh­ta­ja
Gun­nar Schwender
Oikeu­del­li­nen neuvonantaja
Chris­toph Alteepping
Teknisen toiminnan päällikkö

Mar­kus Tacke
Toimitus­joh­ta­ja

Innostu­nee­na kieh­to­vuudes­ta olen omistau­tunut tär­ke­äl­le aihe­el­le, joka kos­kee kestä­vän kehityk­sen mukai­sen säh­kön tuot­ta­mis­ta tuuli­ener­gi­as­ta, ja pidän kiin­ni yri­tyk­sen arvois­ta. Meil­lä on vel­voll­i­su­us käyt­tää ole­mas­sa ole­via res­urs­se­ja vastuul­li­ses­ti ja antaa oma panok­sem­me energiamurrokseen.

 

 

Erik Trast
Pää­joh­ta­ja

Ilmaston­suo­je­lu ei ole pai­kal­li­nen asia. Mui­den Euro­o­pan mai­den mer­ki­tys tuuli­vo­iman tuo­tan­nos­sa kas­vaa edel­leen. Tii­mi­ni kes­kit­tyy yhä enem­män erit­täin tehok­kai­si­in hank­kei­si­in Suo­mes­sa ja luot­taa luo­tet­tavi­in pai­kal­li­si­in kump­pan­ei­hin. Tähä­nas­ti­set tulok­set vah­vistavat tavoitteemme.

 

 

 

Chris­toph Alte­ep­ping
Teknisen toiminnan päällikkö

Tuuli­puisto­hank­keet ovat kor­kea­ta­soi­sia inves­to­in­te­ja. Huo­leh­dim­me tuuli­vo­ima­lo­iden suju­vas­ta toimin­nasta ja las­kenn­al­li­sis­ta tulois­ta otta­mal­la teknisen vastu­un ja var­mista­mal­la kor­ke­an käy­tettä­vy­y­den. Seu­raam­me tur­bi­i­ni­en toimin­taa jat­ku­va­sti ja tun­ni­stam­me kulu­mi­sen mah­dol­lis­im­man var­hais­es­sa vaiheessa.
Melina Maria Tacke
Talous­joh­ta­ja

Oli­pa kyse sit­ten raho­ituk­ses­ta, oikeu­del­lis­ten ja sopi­mus­vel­voit­tei­den täyttämi­se­stä tai kustan­nus­ra­ken­tei­den opti­mo­in­nis­ta — tuuli­puis­to aset­taa toiminn­an­har­joit­ta­jal­le suuria kau­pal­li­sia haas­tei­ta. Otam­me mielel­läm­me tämän teh­tä­vän vas­ta­an ja mah­dol­li­stam­me tehok­ka­an hallinnoinnin.Mat­thi­as Hlad­ky
Ver­kon ja raken­ta­mi­sen päällikkö

Hank­kei­dem­me toteut­ta­mi­nen sujuu nopeas­ti ja ammat­ti­ma­is­es­ti. Täll­ai­sia hank­kei­ta voida­an toteut­taa vain huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la ja monien vuo­si­en koke­muk­sel­la. Teh­dessäm­me tätä rakenn­am­me mie­lui­ten joh­don­mu­kais­ten kump­pa­nu­uk­si­en vara­an ja tiivi­is­sä yht­eis­työs­sä pai­kal­lis­ten pal­vel­un­t­ar­jo­a­ji­en kanssa.Gun­nar Schwen­der
Oikeu­del­li­nen neuvonantaja

Tuuli­puis­tot ovat pit­kä­ai­kai­sia ja moni­mut­kai­sia hank­kei­ta. Täs­sä yhtey­des­sä on tär­ke­ää vält­tää vir­hei­tä ja sel­ven­ny­star­pei­ta. Oikeu­den­mu­kai­set, sau­mat­to­mat ja avo­imet sopi­muk­set luo­vat luot­ta­mus­ta ja edi­stä­vät luot­ta­mus­ta — sekä yri­tyk­sen että sen sopi­mus­kump­pan­ei­den kannalta.
Joa­chim Binot­sch
Lii­keto­iminnan kehittämispäällikkö

Tuuli­ener­gi­an lisäk­si asi­ant­un­te­muk­sem­me kat­taa myös aurinko­s­äh­kön sekä Sak­s­as­sa että Tur­kin ja Espan­jan mark­ki­no­il­ta saa­dun vuo­si­en koke­muk­sen ansi­os­ta. Osaavat pai­kal­li­set yht­eis­työ­kump­pa­nit sekä tuuli- ja aurinko­en­er­gi­an yhdis­tel­mä mah­dol­listavat syn­er­gi­at ja panok­sem­me uusi­utu­vi­en ener­gi­aläh­tei­den laajentamiseen.Gerd Ket­el­ha­ke
Pro­jekt­in­hall­in­ta­pääl­lik­kö

Hyvä han­ke tar­vit­see van­kan peru­stan; tehok­ku­us ja vai­kut­ta­vu­us ovat sen perus­ta. Pai­kal­li­ses­ti yhden­mu­kai­ste­tut kon­sep­tit mah­dol­listavat ympä­ris­tön ja yht­eis­kunnan kan­nal­ta yhte­enso­pi­van toiminnan, jos­sa tuuli­vo­ima­lo­iden ja aurinko­s­äh­kö­mo­duuli­en maan­käyt­tö on vähäi­stä, mikä mah­dol­li­staa syn­er­gi­at luon­non­suo­je­lun, maa­talous­käy­tön ja yht­eis­kunnan kehittämi­sen kanssa.

Gerd Ket­el­ha­ke
Pro­jekt­in­hall­in­ta­pääl­lik­kö
Mat­thi­as Hladky
Ver­kon ja raken­ta­mi­sen päällikkö
Erik Trast
Pää­joh­ta­ja
Joa­chim Binotsch
Lii­keto­iminnan kehittämispäällikkö
Mar­kus Tacke
Toimitus­joh­ta­ja

lisää

Mar­kus Tacke
Joh­ta­va toimitusjohtaja

Innostu­nee­na kieh­to­vuudes­ta olen omistau­tunut tär­ke­äl­le aihe­el­le, joka kos­kee kestä­vän kehityk­sen mukai­sen säh­kön tuot­ta­mis­ta tuuli­ener­gi­as­ta, ja pidän kiin­ni yri­tyk­sen arvois­ta. Meil­lä on vel­voll­i­su­us käyt­tää ole­mas­sa ole­via res­urs­se­ja vastuul­li­ses­ti ja antaa oma panok­sem­me energiamurrokseen.Melina Tacke
Talous­joh­ta­ja

lisää

Melina Tacke
Talousjohtaja

Oli­pa kyse sit­ten raho­ituk­ses­ta, oikeu­del­lis­ten ja sopi­mus­vel­voit­tei­den täyttämi­se­stä tai kustan­nus­ra­ken­tei­den opti­mo­in­nis­ta — tuuli­puis­to aset­taa toiminn­an­har­joit­ta­jal­le suuria kau­pal­li­sia haas­tei­ta. Otam­me mielel­läm­me tämän teh­tä­vän vas­ta­an ja mah­dol­li­stam­me tehok­ka­an hallinnoinnin.

Chris­toph Alteepping
Teknisen toiminnan päällikkö

lisää

Chris­toph Alte­ep­ping
Teknisen toiminnan päällikkö

Tuuli­puisto­hank­keet ovat kor­kea­ta­soi­sia inves­to­in­te­ja. Huo­leh­dim­me tuuli­vo­ima­lo­iden suju­vas­ta toimin­nasta ja las­kenn­al­li­sis­ta tulois­ta otta­mal­la teknisen vastu­un ja var­mista­mal­la kor­ke­an käy­tettä­vy­y­den. Seu­raam­me tur­bi­i­ni­en toimin­taa jat­ku­va­sti ja tun­ni­stam­me kulu­mi­sen mah­dol­lis­im­man var­hais­es­sa vaiheessa.
Gun­nar Schwender
Oikeu­del­li­nen neuvonantaja

lisää

Gun­nar Schwen­der
Oikeu­del­li­nen neuvonantaja

Tuuli­puis­tot ovat pit­kä­ai­kai­sia ja moni­mut­kai­sia hank­kei­ta. Täs­sä yhtey­des­sä on tär­ke­ää vält­tää vir­hei­tä ja sel­ven­ny­star­pei­ta. Oikeu­den­mu­kai­set, sau­mat­to­mat ja avo­imet sopi­muk­set luo­vat luot­ta­mus­ta ja edi­stä­vät luot­ta­mus­ta — sekä yri­tyk­sen että sen sopi­mus­kump­pan­ei­den kannalta.
Gerd Ket­el­ha­ke
Pro­jekt­in­hall­in­ta­pääl­lik­kö

lisää

Gerd Ket­el­ha­ke
Pro­jekt­in­hall­in­ta­pääl­lik­kö

Hyvä han­ke tar­vit­see van­kan peru­stan; tehok­ku­us ja vai­kut­ta­vu­us ovat sen perus­ta. Pai­kal­li­ses­ti yhden­mu­kai­ste­tut kon­sep­tit mah­dol­listavat ympä­ris­tön ja yht­eis­kunnan kan­nal­ta yhte­enso­pi­van toiminnan, jos­sa tuuli­vo­ima­lo­iden ja aurinko­s­äh­kö­mo­duuli­en maan­käyt­tö on vähäi­stä, mikä mah­dol­li­staa syn­er­gi­at luon­non­suo­je­lun, maa­talous­käy­tön ja yht­eis­kunnan kehittämi­sen kanssa.

Mat­thi­as Hladky
Ver­kon ja raken­ta­mi­sen päällikkö

lisää

Mat­thi­as Hlad­ky
Ver­kon ja raken­ta­mi­sen päällikkö

Hank­kei­dem­me toteut­ta­mi­nen sujuu nopeas­ti ja ammat­ti­ma­is­es­ti. Täll­ai­sia hank­kei­ta voida­an toteut­taa vain huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la ja monien vuo­si­en koke­muk­sel­la. Teh­dessäm­me tätä rakenn­am­me mie­lui­ten joh­don­mu­kais­ten kump­pa­nu­uk­si­en vara­an ja tiivi­is­sä yht­eis­työs­sä pai­kal­lis­ten pal­vel­un­t­ar­jo­a­ji­en kanssa.Erik Trast
Pää­joh­ta­ja

lisää

Erik Trast
Pää­joh­ta­ja

Ilmaston­suo­je­lu ei ole pai­kal­li­nen asia. Mui­den Euro­o­pan mai­den mer­ki­tys tuuli­vo­iman tuo­tan­nos­sa kas­vaa edel­leen. Tii­mi­ni kes­kit­tyy yhä enem­män erit­täin tehok­kai­si­in hank­kei­si­in Suo­mes­sa ja luot­taa luo­tet­tavi­in pai­kal­li­si­in kump­pan­ei­hin. Tähä­nas­ti­set tulok­set vah­vistavat tavoitteemme.
Joa­chim Binotsch
Lii­keto­iminnan kehittämispäällikkö

lisää

Joa­chim Binot­sch
Lii­keto­iminnan kehittämispäällikkö

Tuuli­ener­gi­an lisäk­si asi­ant­un­te­muk­sem­me kat­taa myös aurinko­s­äh­kön, sekä Sak­s­as­sa että Tur­kin ja Espan­jan mark­ki­no­il­ta saa­dun monen vuo­den koke­muk­sen ansi­os­ta. Osaavat pai­kal­li­set yht­eis­työ­kump­pa­nit sekä tuuli- ja aurinko­en­er­gi­an yhdis­tel­mä mah­dol­listavat syn­er­gi­at ja panok­sem­me uusi­utu­vi­en ener­gi­aläh­tei­den laajentamiseen.Ota yhteyt­tä

Haluat­ko inves­to­ida tuuli­vo­ima­an? Onko sinulla tont­ti, joka oli­si sopi­va paik­ka tuuli­pui­stol­le? Vai olet­ko kiin­nos­tu­nut uras­ta meillä?
Oli­pa asia mikä tahan­sa, löy­däm­me täy­del­li­sen rat­kai­sun tas­a­pai­noi­seen yhteistyöhön.

Fin­land Oy
Union­in­ka­tu 22.
FI-0101 Helsinki

+49–5971-8608–55

+49–5971-8608–60

Virhe: Yhtey­de­not­to­lo­ma­ket­ta ei löytynyt.