Pro­jekt­in­hall­in­ta

Täy­del­li­syys.

Ide­as­ta toteutukseen.

Me olem­me

Hank­keen kehittäjä

sydä­mel­lä ja sielulla

Pro­jekt­in rakentaja

sydä­mel­lä ja sielulla

EPC

sydä­mel­lä ja sielulla

Oikea  valinta

pro­jek­tia varten!

Ets­im­me

 • Met­sä- ja pel­to­alueet tuuli­vo­ima­lo­iden raken­ta­mis­ta var­ten Saksassa.
 • Sijo­itus­paik­ko­jen uudel­leen­syöt­tö nyky­i­si­stä hank­keis­ta par­ha­an mah­dol­li­sen hyö­dyn saamiseksi.
 • Aurinko­s­äh­kö­vo­ima­lo­iden raken­ta­mi­seen tar­koi­te­tut alueet.
 • Yht­eis­työ­kump­pa­nit, jot­ka yhdi­stä­vät voiman­sa ja käyt­tä­vät nii­tä yht­ei­sen tavoit­teen saavuttamiseksi.

Me muut­am­me

 • Han­kei­de­at kehit­tyn­eik­si tuulipuistokonsepteiksi.
 • Han­ke­ko­ko­nai­suudet hyväk­sy­ty­is­sä rakennushankkeissa.
 • Avai­met käte­en ‑peri­a­at­teel­la toimi­vi­en tuuli­puis­to­jen hyväk­sy­tyt hankkeet.

Tavoit­teem­me

 • Avai­met käte­en ‑tuuli­vo­ima­lo­iden kehittämi­nen ja toteuttaminen.
 • Kaik­ki­en sido­s­ryhmi­en onnis­tu­nut sitouttaminen.
 • Rist­iri­ida­ton täy­tän­töön­pa­no kaik­kia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­väl­lä tavalla.
 • Nopea, avo­in, mut­ka­ton ja oikeudenmukainen.

Koke­muk­sem­me

Tuuli­puis­to­ja voimme.

Olem­me olleet menes­tyk­sek­käi­tä han­ke­ke­hit­tä­jiä vuo­des­ta 1993 läh­ti­en, jol­lo­in ens­im­mäi­set vaka­va­sti otet­tavat tuuli­vo­ima­jär­jes­tel­mät alkoi­vat syn­tyä. CPC Ger­ma­ni­as­sa tuuli­vo­iman pio­nee­ri­en osaa­mi­nen koh­taa nuor­ten insi­nöö­ri­en, teknik­ko­jen ja liik­emies­ten ide­at. Tähä­nas­ti­nen tulos: lukui­sia luon­non kans­sa sopu­so­in­nus­sa ole­via hank­kei­ta, joil­le on omi­nais­ta kor­kea talou­del­li­nen tehok­ku­us. Luo­ta kokemukseemme.

Raken­nuspa­li­kat onnis­tunei­ta pro­jek­te­ja varten.

Tuuli­puis­ton kehittämi­nen ja toteut­ta­mi­nen vaa­tii pal­jon koor­di­no­in­tia ja monien toimi­joiden osal­lis­tu­mis­ta. Saat käsi­tyk­sen tuuli­puisto­hank­keen toteut­ta­mi­sen moni­mut­kai­suudes­ta. Ota mei­hin yhteyt­tä, jos sinulla on kysyt­tä­vää yksit­täi­si­stä pro­ses­sin vaiheista.

 • Poten­tia­ali­sen alueen määrittäminen
 • Sija­in­nin haku ja arvionti
 • Lupa­menet­te­ly
 • Tar­jous­kil­pai­lu ja rahoitus
 • Raken­nus­vai­he
 • Toimin­ta­vai­he
 • Tehost­ami­nen
Poten­tia­alin ja alueen määrittäminen
1
Sija­in­nin haku ja arvio­in­ti
arviointi
2
Käsit­teel­li­nen kehittäminen
3
Maan­hank­in­ta
maan­käy­tön suunnittelu
4
Laji­en suo­je­lua kosk­evat tutkimukset
5
Tuuli ja talou­del­li­set laskelmat
6
Tekni­nen suun­nit­te­lu /
micro­si­ting
Lupa­menet­te­ly
7
Lupa­menet­te­ly
Tar­jous­kil­pai­lu ja rahoitus
8
Raho­itus
9
Hank­in­ta tuulivoimalat
Raken­nus­vai­he
10
Raken­ta­mi­nen
Toimin­ta­vai­he
11
Kor­vaavat ja kor­vaavat toimen­pi­teet
12
Tekni­nen
Toimin­ta
13
Kau­pal­li­nen
Toimin­ta
Tehost­ami­nen
14
Tehost­ami­nen