Invest­ment

Vah­va kumppani.

Hou­kutt­e­le­va tuotto.

Inves­to­in­ti tulevaisuuteen.

Sijo­itus­tyy­pit

Maa

Jos haluat tar­jo­ta kiint­ei­stö­si vihreän säh­kön tuo­tan­toon ilman, että sinus­ta tulee tuuli­vo­imal­an (tuuli­vo­ima­lo­iden) ope­raat­to­ri, laa­dim­me mielel­läm­me kanss­asi sopi­van kon­sep­tin. Kiint­eis­tö­no­mistajat, joiden maa-alueet vapau­tu­vat tuuli­vo­iman käyt­töön, hyö­ty­vät var­mois­ta vuo­kra­tu­lois­ta väh­in­tään 20 vuo­den ajan. Kunn­al­lis­ten alu­ei­den osal­ta tämä avaa myös mie­len­ki­in­toi­sia tulo­mah­dol­li­su­uk­sia osal­lis­tu­ville kun­nil­le.
Hank­keet suun­nitel­la­an yht­ei­sym­mär­ryk­ses­sä omista­ji­en kans­sa ja toteu­te­ta­an tiivi­is­sä yht­eis­työs­sä. Näem­me vuo­kran­an­tajam­me pit­kä­ai­kai­si­na kump­pan­ei­na. Meil­le oikeu­den­mu­kai­su­us, avoimu­us ja avo­in viest­in­tä ovat its­e­stään­sel­vy­yk­siä. Löy­dät kaik­ki syyt työs­ken­nel­lä kans­sam­me alta.

Hank­keet

Eko­lo­gi­set hank­keet, joil­la on talou­del­li­nen perus­ta. Teem­me uusi­utu­vas­ta ener­gi­aläh­tee­stä kiin­nost­avan lii­keto­imin­ta-alueen sijoit­ta­jil­le ja lain­an­an­tajil­le. Tar­jo­am­me tuot­toi­sia tuulipuistohankkeita.

Onko teil­lä han­keoi­keuk­sia, hank­kei­ta tai val­mii­ta tuuli­puis­to­ja? Olem­me kiin­nostunei­ta hank­keis­ta mis­sä tahan­sa hank­keen vai­he­es­sa. Sel­vi­te­tään yhdes­sä mah­dol­li­sia vaih­toeh­to­ja yht­eisessä keskustelussa.

Me? Tot­ta kai!

Syyt sijoit­taa CPC

Luot­ta­mus

Olem­me tuuli­vo­i­ma­teol­li­suuden edel­lä­kävi­jö­i­tä. Koke­muk­sem­me ansi­os­ta hal­lit­sem­me myös suuret haas­teet. Koor­di­no­idut pro­sess­im­me mini­moi­vat ris­kit ja var­mistavat inves­to­in­nin turvallisuuden.

Inno­vaa­tio

Luo­tam­me nykya­ikai­seen tekno­lo­gi­a­an sekä suun­nit­te­lussa ja toteu­tuks­es­sa että tuuli­vo­ima­lo­iden valin­nas­sa. Tämä on ainoa tapa, jol­la voim­me vie­dä hank­kei­ta nopeas­ti eteen­päin ja hyö­dyn­tää käy­tettävis­sä ole­vaa tuuli­ener­gi­aa tehokkaasti.

Kestä­vä kehitys

Meil­lä on kor­keim­mat vaa­ti­muk­set tuuli­puis­to­jen raken­ta­mi­sen ja käy­tön toteut­ta­mi­sek­si mah­dol­lis­im­man talou­del­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti. Tuuli­vo­iman avul­la voida­an tuot­taa puh­das­ta ener­gi­aa saa­stut­ta­mat­ta ympäristöä.

Yht­eis­työ

Hank­keen tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si työs­ken­te­lem­me tasa­ver­tai­si­na. Epäv­ar­mu­us­te­ki­jät voida­an par­hai­ten sel­vittää vuo­ropu­he­lun avul­la. Tavoit­teen­am­me on toteut­taa han­ke kaik­kia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­väl­lä tavalla.

Viit­teet

Me edu­stam­me onnis­tunei­ta hank­kei­ta. Sel­vi­tä, mit­kä hank­keet on toteu­tet­tu ja mit­kä ovat toteutusvaiheessa.

Tavoit­teet ja menettely

Pro­sess­im­me ovat avo­imia. Voit tutus­tua pro­jekt­in­hal­linnan tavoitt­ei­si­in ja pro­ses­sei­hin täällä.