Toimin­ta

Ammat­ti.

Pro­jek­ti­si par­hais­sa käsissä.

Yht­ei­sen hal­lin­no­in­nin edut.

 • Vah­va yksin — vahv­em­pi yhdessä

  Voit tie­ty­sti hyö­dyn­tää kuta­kin pal­velu­am­me erik­seen tar­pei­de­si muka­an. Lisä­tie­to­ja saat klik­kaa­mal­la halu­a­maa­si pal­velua. Suo­sit­te­lem­me, että hyö­dyn­nät­te syn­ty­viä syn­er­gi­ae­tu­ja tilaa­mal­la yht­ei­sen hankkeen.

 • käsi käde­ssä

  Tuuli­puis­to­jen tekni­nen ja kau­pal­li­nen hal­lin­no­in­ti liit­ty­vät läh­ei­ses­ti toi­si­in­sa. Hyvin koor­di­no­itu tii­mi toteut­taa vaa­ti­muk­se­si nopeammin ja tehok­kaammin. Esi­mer­kiksi erä­päi­vi­en noud­at­ta­mi­sas­te on sen ansi­os­ta huo­mat­ta­va­sti korkeampi.

 • jaet­tu tietokanta

  Tie­d­os­ta on hait­taa vain hen­kil­öl­le, joka ei saa sitä. Yht­eis­työ samas­sa tie­to­kan­nas­sa vähen­tää tie­don epä­sym­me­triaa. Tar­vittavat tie­dot haet­a­an digi­taa­li­ses­ti. Sinä omista­ja­na voit istua taka­na ja olla vähem­män mukana.

 • Yksi yhteyshen­ki­lö

  Onko sinulla kysyt­tä­vää, tar­vitset­ko tukea tai onko sinulla jokin muu pyyn­tö? Mei­dän kans­sam­me sinulla ja sopi­mus­kump­pan­eilla­si on yhteyshen­ki­lö ener­gi­a­puis­toasi kos­ke­vis­sa asiois­sa. Huo­leh­dim­me sii­tä, että saa­vu­tat halu­a­ma­si tulok­sen mah­dol­lis­im­man nopeasti.

Pel­aam­me avo­imin kortein.

Kau­pal­li­nen ja tekni­nen joh­tom­me avainhenkilöinä.

Asia­kas
Tyy­ty­väi­syys

Eri­no­mainen

Asia­kasty­y­ty­väi­syys 97,3 %

Saatavuus 

Luo­tet­ta­va

98,0 pro­sent­tia hal­lin­no­idu­is­ta tuuli­vo­ima­lois­ta on käytettävissä.

Kapasiteetti 

Koke­nut

684MW käy­tön hallinnoinnissa

Tekni­nen toiminta

Tuuli­puisto­hank­keet ovat pit­kä­ai­kai­sia pääo­ma­si­jo­ituk­sia. Suo­jaa omai­suut­ta­si kat­ta­val­la teknisel­lä tuel­la ja pidä aina kir­jaa kai­kis­ta tekni­si­stä ongel­mis­ta. Var­mi­stam­me moit­tee­t­to­man toiminnan, jot­ta voit saa­da tur­bi­i­nis­ta­si mak­sim­aa­li­sen tuoton.

Viko­jen seur­an­ta on yhtä kuin viko­jen ennaltaehkäisy

Yksi­ty­is­koh­tai­nen loki kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta ole­tus­vies­tei­stä luo peru­stan pro­jekt­in suju­val­le toiminn­al­le. Jäl­jitäm­me joka­i­sen vies­tin sen läh­tö­pis­tee­seen ja käyn­nistäm­me toimen­pi­tei­tä, joil­la väl­te­tään saman vir­heen esi­in­ty­mi­nen. Tämä lisää osaa­mi­stam­me ja pal­ja­staa pro­jek­ti­si optimointipotentiaalin.

Sijo­ituk­set tar­vits­evat hoitoa

Hoidam­me pro­jek­ti­si ylläpi­don koken­ei­den kump­pan­ei­den kans­sa: Toimin­tahäi­riö­i­den syyt sel­vi­te­tään ja kor­ja­t­a­an huol­to­so­pi­mus­ten puitt­eis­sa. Hoidam­me yhtey­den­pi­don siirt­opal­velu­ope­raat­to­rin (TSO) ja kaik­ki­en kes­keis­ten kump­pan­ei­den kans­sa ja pidäm­me infra­struk­tu­urin ajan tasal­la. Kaik­kia näi­tä teh­täviä suo­rit­t­aes­sam­me kes­ki­tym­me vain yhte­en asia­an: saan­to­häviö­i­den mini­mo­imi­seen täy­del­li­sen koor­di­no­in­nin avulla.

Suo­ri­tus­ky­vyn analysointi

Haluat tie­tää, kuin­ka pal­jon ener­gi­aa hank­kee­si tai yksit­täi­set tur­bi­i­ni­si tuot­tavat. Tal­lenn­am­me aika- ja ener­gia­tie­dot ja ver­tail­em­me teho­käy­riä. Suo­ri­tus­ky­ky­ana­lyys­im­me näyt­tää sinul­le, toimii­ko pro­jek­ti­si todel­la niin kuin sen pitäi­si. Riipp­u­mat­ta sii­tä, onko käy­tös­sä­si koko­nai­nen maa­ti­la vai yksit­täi­nen turbiini.

Tar­kast­uk­set

Asi­ant­un­te­vat tekni­kot tar­kas­tavat jär­jes­tel­mä­si kuuden kuukau­den välein. Raken­nus- ja vakuutus­määr­äys­ten mukai­ses­ti var­mi­stam­me, että asi­antun­ti­jat luo­vut­tavat koneen ajois­sa, ja tar­vittaes­sa jär­jes­täm­me tar­vittavat toimen­pi­teet, kuten öljy­näyt­teet, root­to­rin lapo­jen tar­kast­uk­set tai endo­sko­op­pi­set analyysit.

Val­von­ta on parempi

Päte­vät työn­te­ki­jät val­vo­vat lai­tosta­si etä­nä ja ovat tar­vittaes­sa käy­tettävis­sä. Etä­ti­latar­kast­uk­set, niiden arvio­in­ti ja uskot­ta­vu­usar­vio­in­nit ovat kaik­ki osa päi­vittäi­stä työtäm­me, samo­in kuin pysäy­tyk­set ja käyn­nis­tyk­set tiivi­is­sä yht­eis­työs­sä siirt­opal­velu­ope­raat­to­rei­den kans­sa. Hal­lin­no­im­me jär­jes­tel­mää DIN VDE 0105–100 ‑stan­dar­din mukai­ses­ti ja hoidam­me kaik­ki tuuli­puis­toon liit­ty­vät velvoitteet.

Työ­suo­je­lu ja turvallisuus

Tekni­nen joh­tom­me on myös käy­tettävis­sä­si pro­jek­tiss­asi, kun on kyse eri­lai­sis­ta tur­va­va­rus­teis­ta ja niiden tarkastamisesta:

Teem­me tii­vi­stä yht­eis­työ­tä yhteyshen­ki­lö­i­den kans­sa, arvio­im­me testira­por­tit ammat­ti­ma­is­es­ti ja puo­lu­stam­me oikeuk­si­a­si tur­bi­i­ni­val­mista­ji­en kans­sa mah­dol­lis­ten viko­jen ilmetessä.

Alle­kir­joi­tet­tu, sine­tö­i­ty, toimitettu

Tie­ten­kin doku­men­to­im­me kaik­ki työt ja tar­kast­uk­set elin­ka­a­ri­pöy­tä­kir­ja­an ja suo­sit­te­lem­me jat­ku­van käy­tön edel­lyttämiä toimen­pi­tei­tä. Kuukausi‑, nel­jän­nes­vuo­si- ja vuo­si­ra­por­tit pitä­vät sinut ajan tasal­la hankkeestasi.

Ammat­ti­taitoa ja luot­ta­mus­ta vuo­des­ta 1994

Omista­ji­en ja kolm­an­si­en osa­puol­ten väli­nen viest­in­tä voi vie­dä pal­jon aikaa: on jätettä­vä vakuutus­h­ak­e­muk­sia korv­aus­vaa­ti­mus­a­sia­kir­joi­neen, kom­mu­ni­ko­ita­va kiint­eis­tö­no­mista­ji­en kans­sa, ilmoi­tet­ta­va viois­ta, vai­kea tilitys.…

Luo­ta koke­muk­seem­me. Meil­lä on asi­ant­un­te­mus­ta kaik­ki­en näi­den til­an­tei­den tehok­k­aa­seen hall­in­ta­an, ja me hoidam­me ne puo­le­stasi. Hank­keis­sam­me voim­me hyö­dyn­tää koke­mu­s­tam­me noin 450 mega­wa­tin asen­netus­ta tuulivoimasta.

Kau­pal­li­nen toiminta

Tuuli­puisto­hank­keet ovat pit­kä­ai­kai­sia pääo­ma­si­jo­ituk­sia, ja ne edel­lyt­tä­vät teknisen tuen lisäk­si kat­ta­vaa kau­pal­lis­ta hal­lin­no­in­tia, jot­ta voida­an var­mi­staa, että tuuli­puis­ton koko poten­tia­ali hyö­dyn­ne­tään ja että kaik­ki sopi­mus­asi­at täy­te­tään kaik­kia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­väl­lä tavalla.

Kun olem­me tukena­si, saat kats­auk­sen kaik­ki­in tuuli­puis­too­si liit­tyvi­in raho­itus­ky­sy­m­yk­si­in ja asi­antun­ti­jat, jot­ka moni­vuo­ti­sel­la koke­muk­sel­la­an ja ammat­ti­taidol­la­an var­mistavat optim­aa­li­sen tuen. Kau­pal­li­sel­la johtami­sel­lam­me on vain yksi tavoi­te: mak­sim­aa­li­nen tuot­to optim­aa­li­sel­la kustannusrakenteella.

Jat­kuv­as­sa vaihdossa

Huo­leh­dim­me koor­di­no­in­nis­ta ja vies­tinnä­stä kai­kis­sa tuuli­puis­ton hal­lin­no­in­ti­in liit­ty­vis­sä asiois­sa. Avo­imet pro­sess­im­me takaavat onnis­tu­neen yht­eis­työn asia­n­o­mais­ten sido­s­ryhmi­en kans­sa ja koh­den­ne­tun tie­don­hal­linnan. Olem­me jat­ku­va­sti yhtey­des­sä sinu­un ope­raat­to­ri­na ja täytäm­me kaik­ki rapor­to­in­tivel­voit­teet. Vuo­kra­kir­jan­pi­toa hoita­va tiim­im­me takaa optim­aa­li­sen omistajatuen.

Sopi­mus­ten ja mak­su­jen hallinnointi

Hal­lin­no­im­me kaik­kia tuuli­puis­toasi kos­ke­via sopi­muk­sia. Oli­pa kyse sit­ten määr­ä­ai­ko­jen hal­lin­nasta, mak­su­jen seur­an­nasta tai sopi­mus­ten ker­ää­mi­se­stä ja sel­vittämi­se­stä — me tar­jo­am­me yleis­ku­van ja hal­lit­sem­me moni­mut­kai­set­kin sopi­mus­ky­sy­m­yk­set. Nykya­ika­i­nen tie­to­kan­tam­me mah­dol­li­staa luo­tet­ta­van hyvi­tys­las­ku­jen ja las­ku­jen tar­ki­st­ami­sen ja käsit­te­lyn ottaen huo­mio­on tuloi­hin perus­tu­vat laskelmat.

Raho­itus ja pankkihallinto

Raho­itus on moni­ta­so­inen asia. Rapor­to­in­tivel­voit­teet, lik­vi­di­tee­t­ti­su­un­nit­te­lu ja DSCR-todistuk­set, sijo­itus­ra­has­to­jen val­von­ta, kor­ko­jen ja lyhen­nys­ten yhte­en­so­vitta­mi­nen lainas­opi­mus­ten kans­sa — me hoidam­me raho­ituk­ses­ta joh­tu­vat vel­voit­teet, mah­dol­li­stam­me koor­di­no­idun pankki­en väli­sen vies­tinnän ja hyö­dynn­äm­me monen vuo­den kokemusta.

Raho­itus­kir­jan­pi­to

Raho­itus­kir­jan­pi­don alal­la syn­tyy kat­ta­via teh­täviä — yleis­ku­van säi­lyttämi­nen on vai­ke­aa. Teem­me var­auk­set puo­le­stasi, han­kim­me sal­do­vah­vist­uk­set ja hoidam­me yri­tys­ten kir­jan­pi­don. Tar­jo­am­me vero­neu­vo­jal­le val­mis­telutyö­tä ja laa­dim­me tilin­päät­ök­sen ja toimin­ta­ker­tomuk­sen tiivi­is­sä yht­eis­työs­sä tilin­tar­kas­ta­jan kans­sa ottaen huo­mio­on yri­tys­ra­ken­teen sekä Saksan kaup­pa­lain (HGB) ja IFRS-stan­dar­dien vaatimukset. 

Seur­an­ta ja optimointi

Val­von­ta­o­sa­stom­me laa­tii säänn­öl­li­ses­ti mak­su­val­mi­us- ja lii­keto­imin­ta­su­un­ni­tel­mia ja tekee kustan­nus-hyö­ty­ana­lyy­se­jä sekä tavoi­te- ja toteutu­ma­ver­tail­uja, joiden avul­la voida­an tun­ni­staa opti­mo­in­ti­po­ten­tia­alia. Näin pystym­me pal­ja­sta­ma­an suun­nitte­le­mat­to­mat kustan­nus­te­ki­jät, tor­ju­ma­an nii­tä var­hais­es­sa vai­he­es­sa ja paran­ta­ma­an voittoja.

Digi­taa­li­nen doku­mentaa­tio ja saatavuus

Kaik­ki tur­val­li­sen hal­lin­no­in­nin var­mist­ami­sek­si tar­vittavat pro­ses­sit ja tie­dot käsitel­lään, doku­men­to­ida­an ja arki­sto­ida­an digi­taa­li­ses­ti. Digi­taa­li­set työn­kulum­me saa­pu­van pos­tin, saa­pu­vi­en las­ku­jen ja tuloil­mo­itus­ten käsit­te­lys­sä ja arki­sto­in­nis­sa mah­dol­listavat sen, että asia­an­kuulu­vat tie­dot arki­sto­ida­an koh­den­netus­ti ja ase­te­ta­an sin­un, ope­raat­to­rin, saa­taville suor­as­sa lähetyksessä.

Rää­tä­lö­i­ty ja joustava

Kehitäm­me mielel­läm­me kanss­asi salk­ku­usi rää­tä­lö­i­dyn pal­velu­pa­ke­tin, jot­ta sin­un tar­vit­see ost­aa vain tar­vitse­ma­si pal­velu. Tie­däm­me, että säänn­öl­lis­ten teh­tävi­en lisäk­si voi ilme­tä ennal­ta suun­nitte­le­mat­to­mia vaa­ti­muk­sia. Tie­ten­kin tuem­me sinua sel­vi­y­ty­mään täll­ai­ses­ta lisä­työ­stä. Avo­imen palk­ki­o­m­allim­me ansi­os­ta sinulla on täy­si kustan­nus­ten hallinta.