Ura

Yht­ei­set arvot.

Yksi visio.

Yht­ei­nen menestys.

Ura CPC Germaniassa

Työm­me

CPC Ger­ma­ni­as­sa työs­ken­te­lem­me yhdes­sä antaak­sem­me oman panok­sem­me ener­gia­mur­rok­seen. Nuoret mie­let ja koke­neet asi­antun­ti­jat sel­vi­y­ty­vät käsi käde­ssä tuuli­puis­to­jen toteut­ta­mi­sen ja käy­tön kor­keis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Inno­va­tii­vi­set ohjel­mis­tot tuk­evat mei­tä pape­ritto­mis­sa toimistois­sa, tien pääl­lä tai kotoa käsin.

Jos olet kiin­nos­tu­nut tuuli­ener­gi­as­ta ja haluat toteut­taa innost­uk­se­si amma­til­li­ses­ti, olet tul­lut oike­a­an paikkaan.

Arvom­me

Hyvä yri­tys pano­staa eri­tyises­ti yhte­en­kuulu­vuute­en ja viest­in­tään. Tätä var­ten työn­te­ki­jät ja joh­tajat laa­tiv­at yhdes­sä toimin­ta-aja­tuk­sen, jos­sa mää­ritel­lään yri­tyk­sem­me itseym­mär­rys ja perus­pe­ria­at­teet, jot­ta voida­an antaa suun­taa ja var­mi­staa sopu­so­in­tui­nen vuorovaikutus.

Jouk­kueta­paht­u­mia jär­jes­te­tään myös yht­eis­hen­gen edi­stämi­sek­si. Pidäm­me säänn­öl­li­ses­ti viest­in­tä­se­mi­naa­re­ja ja lai­tam­me esi­mer­kiksi ker­ran kuukau­des­sa ruo­kaa yhdessä.

Etum­me

Mah­dol­li­stam­me työ- ja perhe-elä­män tas­a­pai­non ja per­heystä­väl­li­sy­y­den. Joustava työai­ka ja koti­to­imis­to sekä avo­kä­ti­nen loma­su­un­nit­te­lu mah­dol­listavat joustavan työs­ken­te­lyn ja suurem­man vapau­den hen­kil­öko­h­tais­es­sa suunnittelussa.

Pidäm­me erit­täin tär­ke­änä miel­lyt­tä­vää työym­pä­ristöä. Nykya­ikai­set ja ergo­no­mi­set toimis­to- ja tie­to­te­kniik­ka­lait­teem­me yhdi­stet­ty­nä juo­mien ja hedel­mien tar­joa­mi­in ate­ria­pal­velui­hin muo­d­ost­avat optim­aa­li­sen peru­stan muka­val­le työskentelylle.

Edi­stäm­me vihre­ää liik­ku­vuut­ta. Kesk­ei­sel­lä pai­kal­la sija­its­eva toimis­t­ora­ken­nuk­sem­me on aivan Rhei­nen rau­ta­tie­ase­man vieres­sä, ja sii­tä on eri­no­mais­et jul­ki­sen lii­ken­teen yhtey­det. Tar­jo­am­me työn­te­ki­jö­il­lem­me ilmais­et työ­py­örät ja Saksa-liput.

Työ­paik­ka sinul­le?
Vihre­ät työ­pai­kat, joil­la on tulevaisuus.

Curr­ent­ly no job offers available.