Rote­berg

Vuo­den 2019 alus­ta läh­ti­en Rote­ber­gin tuuli­puis­to on toimit­ta­nut onnis­tu­nee­sti vihre­ää säh­köä jul­ki­seen verkko­on. Käyt­töö­not­to oli mei­dän kaik­ki­en kau­an odot­ta­ma. Jopa raken­ta­mi­nen voiti­in aloit­taa vas­ta myö­hem­min kuin alun perin oli suun­ni­tel­tu. Syy­nä tähän oli se, että suun­nit­te­lussa kaa­vail­tua kul­ku­väylää ja kaa­pe­li­reit­tiä ei voitu toteut­taa täs­sä muo­dos­sa. Kun laa­ja ja inten­sii­vi­nen uudel­leen­su­un­nit­te­lu on saa­tu päät­ök­seen, raken­nus­työt voi­vat vih­do­in alkaa vuo­den 2018 puolivälissä.

Kun yhte­en­sä viisi nykya­ikaista 3,45 MW:n luo­kan tuuli­vo­ima­laa on asen­net­tu menes­tyk­sek­kääs­ti, me Rote­ber­gin tuuli­puis­ton ope­raat­to­ri­na yhdes­sä omista­ji­en kans­sa suhtau­dum­me tule­vai­suute­en suurin odotuksin.

Osallistuminen hankkeeseen

Tähän hankkeeseen ei liity rahoitusosuuksia.

Tiedot

Turbiinit/moduulit

5 x Ves­tas V117/141.5m — 3.45 MW 

Kokonaisteho

17.25 MW

Rakennusaika

2017–2018

Ota yhteyttä